Richtlijnen invoer MPG berekening

03 april 2020 Richtlijnen invoer MPG berekening

Zowel bij Experts als bij Assessoren bestaan er vragen en discussiepunten over de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). Het gaat dan met name om wat er in een MPG-berekening moet worden meegenomen.

Bij het beantwoorden van de vragen maken we onderscheid in de MPG berekening voor GPR Gebouw en de MPG berekening voor een omgevingsvergunningaanvraag. We doen dit op basis van de huidige beschikbare kennis en inzichten. We zijn ons er van bewust dat hier nog inconsistenties en lacunes in zitten, en streven ernaar deze zo snel mogelijk weg te nemen.

Welke elementen en gebouwdelen moeten in de verplichte berekening meegenomen worden?
W/E heeft een visual gemaakt waarin uitgelegd wordt welke elementen meegenomen dienen te worden.

Neem je externe energielevering mee in de MPG?
Ja, dit neem je mee. Waarom? De energie die van externe bronnen komt, heeft ook een materiaalkant. Dat stuk wordt meegenomen in de MPG. Dat geldt voor gas, elektriciteit en warmte. Het gaat hierbij alleen om gebouwgebonden gebruik.

Aandachtspunt daarbij is de invoer van externe energielevering in de MPG voor lichte industrie/bedrijfsgebouwen. Omdat hiervoor geen energieprestatieberekening geldt, adviseren we hiervoor te werken met kengetallen. Als de expert eigen getallen heeft, mogen deze hier onderbouwd van afwijken.

Hoeveel PV-panelen dien je in te voeren in een GPR Gebouw berekening?
Voor een GPR Gebouw-berekening moet het volledige, bij oplevering zichtbare/functionerende oppervlak aan PV-panelen worden opgenomen voor zover het gaat om het gebouwgebonden energiegebruik. PV voor gebruiksgebonden energiegebruik blijft voor de MPG dus buiten beschouwing.

De invoer van de MPG-berekening voor de MIA wijkt hiervan af, voor zover het de codes betreft die gaan over circulaire gebouwen: G6100, G6101 en G102. De duurzame energieopwekkingsinstallaties hoeven voor deze codes niet meegenomen te worden in de MPG-berekening voor de MIA.

Wat is het verschil voor de score van de MPG voor een GPR berekening en de vergunningsaanvraag?
In GPR Gebouw vul je de MPG in ‘as-built’ (vergunningsvrije delen vul je daarom wel in). Hieronder vallen elementen zoals een badkamer. Soms zal je daarvoor een aanname moeten doen. Bij meerdere productopties ga je uit van het meest negatieve product.

Voor de MPG-berekening voor de vergunningaanvraag moet volgens de bepalingsmethode in ieder geval worden ingevuld wat voor het Bouwbesluit relevant is, op het niveau zoals dat bij de vergunningaanvraag is ingediend. En dat moet in principe weer gelijk zijn aan ‘as built’ omdat hetgeen gebouwd is overeen moet komen met hetgeen waarvoor de vergunning is verleend.

Wat behoort tot een gebouw, voor een correcte berekening van de MPG?
Helaas valt deze vraag soms in een grijs gebied. De redenatie is dat als iets nodig is voor het functioneren van het gebouw, en valt het onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, dat het dan wel hoort bij het gebouw. Denk bijv. aan bestrating bij industrie gebouwen. Maak het bespreekbaar met de opdrachtgever. Zo kun je samen duurzamere keuzes maken.

Algemene opmerking: De voorgenoemde methoden worden door W/E toegepast, maar W/E is geen voorschrijver. Ook geeft GPR alleen die producten door in de software, die W/E via de NMD aangereikt krijgt. W/E kan zaken inbrengen bij SBK omdat W/E dicht op het vuur zit. Maar meld zaken waar je tegenaan loopt ook direct bij SBK. Want samen staan we sterk(er).

Deel dit bericht: