GPR softwareOver ons

Over ons

WE adviseurs - FCW/E adviseurs is een enthousiast en creatief adviesbureau voor duurzaamheid in bouw, vastgoed en gebiedsontwikkeling. Al bijna 4 decennia. Wij bieden klanten maatwerk in praktisch projectadvies over energie, bouwfysica en duurzaam bouwen. We ondersteunen organisaties, van visievorming tot handelen in de dagelijkse praktijk.

We ontwikkelen kennis en software die duurzaamheid inzichtelijk, eenvoudig meetbaar en bespreekbaar maakt. Met onze cursussen delen wij onze kennis en inzichten met u. W/E werkt voor en met iedereen met ambitie. Wij helpen opdrachtgevers op weg naar een duurzaam als gevierd resultaat. Onze  adviseurs werken jaarlijks aan tientallen spraakmakende projecten en innovatieve plannen in en voor bouw en ruimtelijke ontwikkeling in Nederland en daarbuiten.

Tevens zijn wij gespecialiseerd in het ontwikkelen van softwareproducten die duurzaamheid inzichtelijk en meetbaar maken.

De visie achter de GPR-software

 

gpr_logo_basis

GPR software is ontwikkeld vanuit deze behoefte en een uitgesproken visie: Duurzaamheid is voor W/E adviseurs het creëren van een gebouwde omgeving volgens het TripleP-concept, dus met een zo hoog mogelijke kwaliteit en zo laag mogelijke milieubelasting zoals het minimaliseren van het broeikaseffect, de uitputting van voorraden en het verlies aan biodiversiteit. Dit vindt zijn weerslag in de GPR-software. Op de thema’s Gezondheid en Gebruikskwaliteit, die staan voor de P van People, de thema’s Energie en Milieu, die staan voor de P van Planet en het thema Toekomstwaarde staat voor de P van Profit.

Duurzaamheid People People – Bouwen aan een hoogwaardige en dierbare leefomgeving
Duurzaamheid Planet Planet – Bouwen met respect voor onze planeet
Duurzaamheid ProfitProfit – Bouwen met waarde voor de toekomst

Duurzaamheid meetbaar en bespreekbaar

Door middel van GPR-software maakt W/E adviseurs duurzaamheidsprestaties van bouwprojecten meetbaar en bespreekbaar. De software dient als communicatiemiddel tussen de verschillende bouwpartijen die via de toekenning van rapportcijfers direct in beeld hoe hun gebouw – of projectplan – presteert als het om duurzaamheid gaat. De snelheid, eenvoud en accuraatheid van GPR-software zijn bepalend voor de grote en groeiende groep gebruikers.

U vindt duurzaamheid belangrijk en bent als vastgoedeigenaar of overheid verantwoordelijk voor de gebouwde omgeving. Uw doel is een duurzame én prettige leefomgeving, met de 2020 doelstellingen in het zicht. Er gebeurt al veel op gebied van duurzaam bouwen, maar er is duidelijk een omslag nodig naar klantgerichtheid en werken vanuit ketenintegratie. Dat vraagt om één taal voor duurzaamheid en meetbare resultaten. Een gelijk speelveld, dat u de flexibiliteit biedt uw processen te versnellen en met alle partijen eenduidig te communiceren.

Ontstaansgeschiedenis GPR Gebouw

foto overhandiging-gpr-gebouw-ella-vogelaar

Overhandiging rapport Uniformering DuBo-Instrumentarium aan Ella Vogelaar, minister voor Wonen, Wijken en Integratie (Balkenende IV)

Samen met de gemeente Tilburg ontwikkelde W/E adviseurs in 1995 de eerste versie van GPR Gebouw. Daaraan lag de gedeelde en uitgesproken visie op duurzaamheid volgens het TripleP-concept ten grondslag. Het woord duurzaamheid dreigde lange tijd te verworden tot een containerbegrip voor allerlei milieu-, klimaat- en sociaal verantwoorde activiteiten. Ook duurzaam bouwen werd beschouwd als een lange lijst maatregelen, die toegepast konden worden in een bouwproject, maar waarbij enige creativiteit niet meer nodig was. Bovendien verzandden de intenties vaak in een discussie over de mate van duurzaamheid van een maatregel.

Bij gemeenten ontstond daardoor de behoefte aan een methode waarmee de duurzaamheid van een bouwproject kon worden gekwantificeerd en gemonitord, zodanig, dat op grond daarvan prestatieafspraken met de betrokken partijen konden worden gemaakt. Deze methode diende voldoende wetenschappelijk onderbouwd en maatschappelijk gedragen te zijn, zodat de uitkomsten ervan algemeen geaccepteerd zouden worden. Daarnaast moest de kennis toegankelijk gemaakt worden voor een brede doelgroep, wat eisen stelt aan de eenvoud en het gebruiksgemak van de methode.

foto geschiedenies-gpr-gebouw1Dit leidde in 1995 tot een initiatief van de gemeente Tilburg en W/E adviseurs waarbij de methode GPR is ontwikkeld. Dit is een eenvoudige methodiek, waarmee de duurzaamheid van een gebouw in twee uur betrouwbaar wordt weergegeven. De duurzaamheid wordt uitgedrukt in rapportcijfers, waardoor partijen worden gestimuleerd te streven naar een voldoende of hoger. De methode wordt nu door veel gemeenten gebruikt om prestatieafspraken te maken met bouwpartijen. Ook ontwikkelende en ontwerpende partijen hebben de voordelen van GPR ontdekt en gebruiken het instrument op eigen initiatief. Gemeenten kunnen hun duurzaambouwen-ambities vormgeven en de behaalde resultaten monitoren. Met deze prestatiegerichte werkwijze blijven de ambities van gemeenten overeind zonder de keuze- en ontwerpvrijheid van ontwikkelaars en architecten te beperken. Partijen die ook buiten lokale afspraken de GPR-methodiek voor eigen kwaliteitsbeleid gebruiken.

Ontwikkeling GPR Stedenbouw

Samen met de gemeenten Groningen en Tilburg ontwikkelde W/E adviseurs de eerste versie van GPR Stedenbouw. Het doel is het structureren van duurzaamheidsambities op de niveaus van stedenbouw en bouwplan.

Stichting GPR Onderhoud

leden-stichting-gpr-onderhoudGPR Onderhoud is ontstaan uit een samenwerking tussen verschillende marktpartijen, opdrachtgevers en opdrachtnemers, en is ontwikkeld door TU Delft/OTB en W/E adviseurs. De initiatiefnemers hebben zich verenigd in een stichting, met als doel de kwaliteit van GPR Onderhoud te waarborgen. Alle inkomsten worden geheel gebruikt voor het beheer en de doorontwikkeling van het instrument. Het doel van de stichting is om milieuaspecten een zwaardere rol te geven in beslissingen voor gebouwonderhoud. GPR Onderhoud wordt hiervoor doorontwikkeld en gepromoot. Het bestuur van de stichting bestaat uit partners in het ontwikkeltraject en de ondersteunde partijen.

Ontwikkeling GPR Bouwbesluit

W/E adviseurs ontwikkeld GPR Bouwbesluit sinds 2011. Daaraan ligt onze uitgesproken visie op duurzaamheid volgens het TripleP-concept ten grondslag.

Ontwikkeling GPR Specials

W/E adviseurs ontwikkelde de eerste versies van GPR Sportgebouwen en GPR Zwembaden in opdracht van en in samenwerking met klanten. De Stationscan Duurzaamheid is ontwikkeld in opdracht van ProRail en NS. De Engelse vertaling is mede mogelijk gemaakt door het Europeese Interreg IV SusStation-project.

Kijk voor meer informatie over W/E adviseurs ook op www.w-e.nl.

Delen

Licentiehouders