GPR softwareNieuws > Circulair bouwen met de CPG! – hoe circulariteit eenvoudig meetbaar is geworden

Circulair bouwen met de CPG! – hoe circulariteit eenvoudig meetbaar is geworden

05 juli 2017

Auteurs: John Mak, Johanna Quelle-Dreuning

Er wordt veel over circulair bouwen gesproken en beleidsmatig op papier gezet. Maar als het puntje bij het paaltje komt, is er nog weinig concreet zichtbaar. En blijft sturing op duurzaamheid bij nieuwbouw en renovatie meestal beperkt tot de energieprestatie. Als we circulariteit zo belangrijk vinden, waarom is het dan nog niet in beeld? De energieprestatie is meetbaar te formuleren en te controleren. Voor de materiaalprestatie geldt dat met de MPG (milieuprestatie gebouw) ook, maar circulariteit gaat verder. Een hulpmiddel om circulariteit meetbaar en bespreekbaar te maken ontbreekt, en dat lijkt een essentieel knelpunt. Zeker ook bij juridische processen, zoals aanbestedingen en gunningen.

Circulariteit meetbaar gemaakt!

De makers van de GPR software zijn er mee aan de slag gegaan, en wat blijkt? Circulariteit van een gebouw kwanti€ficeren kan wel! En zelfs zonder veel extra moeite, want in elke GPR Gebouw-berekening zijn de benodigde bouwstenen al aanwezig. Met de zogenaamde CirculariteitsPrestatie Gebouw, afgekort CPG, is een index ontwikkeld die met eenvoudig beschikbare data weergeeft hoe circulair een gebouw is. De basis van de CirculariteitsPrestatie (CPG) is de DuurzaamheidsPrestatie (DPG = MPG + EPG*), aangevuld met andere bouwstenen uit GPR Gebouw 4.3 die ook kwalitatieve aspecten adresseren.

Wanneer is een gebouw circulair?

Volgens het Brundtland-rapport betekend duurzame ontwikkeling: zorgdragen voor een leefbare aarde nu en later. Een voorwaarde is dat we uitputting van voorraden voorkomen. Denk aan eindige grondstoffen zoals metalen, fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas, ‘schone’ lucht, water, bodem en biodiversiteit. Dit bereiken we door circulair te bouwen en te beheren: voorraden in een gesloten kringloop houden en producten te produceren en toe te passen zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem.

Figuur 1 Circulair meetbaar vanuit strategieën en substrategieën (parameters)

Hoofdstrategieën circulair bouwen en hun substrategieën

De circulariteit van een gebouw in beeld gebracht met de CPG-index is ingedeeld in 5 hoofdstrategieën: benut het beschikbare, gebruik hernieuwbaar, minimaliseer milieuimpact en creëer voorwaarden voor zowel een lange huidige cyclus als ook voor lange toekomstige cycli. Bij elke hoofdstrategie horen primaire en secundaire sub-strategieën. Hierdoor ontstaat een hanteerbare indeling van het begrip circulariteit, dat aan zo vele onderwerpen raakt.

  1. Benut beschikbare materialen en producten: behoud, hergebruik, secundair
  2. Gebruik hernieuwbare grondstoffen: biobased, duurzame energie, grijs of hemelwater
  3. Minimaliseer milieu-impact: DuurzaamheidsPrestatie (DPG = EPG + MPG)
  4. Creëer voorwaarden voor een lange cyclus: vasthouden water, levensduur
  5. Creëer voorwaarden voor toekomstige cycli: herbruikbaar, recyclebaar

In het overheidsbeleid en de Bouwagenda zijn het tegen gaan van de klimaatverandering en de uitputting van grondstoffen belangrijke opgaven die horen bij een circulaire gebouwde omgeving. Deze twee opgaven staan in de lichtblauwe velden in € guur 1, met een relatie naar beleidsontwikkelingen zoals VANG, BENG en het materialenpaspoort.

 

 

Hoe wordt de CPG-index berekend?

De berekening van de CPG-index is niet complex of tijdrovend. Dat is niet nodig om toch betekenisvolle resultaten te krijgen. Voor het opstellen van de hoofd- en substrategieën zijn onderdelen uit GPR Gebouw gebruikt. Vanzelfsprekend zijn dat de DPG en het subthema circulair materiaalgebruik. Per substrategie wordt de input uit GPR Gebouw omgezet in een score op een schaal van 1 tot 10. De scores op de substrategieën worden onderling gewogen opgeteld tot de scores op de strategieën en levert vervolgens de CirculariteitsPrestatie Gebouw (CPG), zie €figuur 2.

Figuur 2 Voorbeeld invulling CirculariteitsPrestatie Gebouw (CPG)

In een onderzoek in opdracht van RVO (Meerjarenafspraken) naar de integrale prestatie van recent gerealiseerde HBO- en universitaire gebouwen is de ontwikkelde CPG methode toegepast. De resultaten tonen aan dat alle vier onderwijsgebouwen beter scoren op circulair dan de referenties.

Figuur 3 CPG-indices onderwijsgebouwen

Nieuwsgierig naar de CirculariteitsPrestatie van uw gebouwen?

De makers van de GPR software helpen u graag om de CPG van uw gebouwen in beeld te krijgen. Wellicht wordt u positief verrast, of blijken er voor de hand liggende mogelijkheden te zijn die uw circulariteits-score verbeteren? Neem vrijblijvend contact op via info@gprsoftware.nl of bel 030 677 8777.


De afkortingen uitgelegd

CPG: CirculariteitsPrestatie = DPG + circulair materiaalgebruik

De CPG is de DPG aangevuld met andere bouwstenen uit GPR Gebouw 4.3 die ook kwalitatieve aspecten adresseren. De CPG geeft met eenvoudig beschikbare data weer hoe circulair een gebouw is.

DPG: DuurzaamheidsPrestatie = EPG + MPG

De DPG aggregeert de resultaten van de EPG en MPG tot één getal, dat uitsluitsel geeft over welke bouwkundige en installatietechnische keuzes onder de streep het meest duurzaam zijn. (bron: gprsoftware.nl). Zie ook het eerder verschenen artikel ‘Belemmert uitmuntende energieprestatie een goede milieuprestatie?’ in Duurzaam Gebouwd-editie februari 2016.

MPG: MilieuPrestatie

De milieubelasting gedurende de levensloop van een gebouw wordt samengebracht tot een schaduwprijs in euro´s. De MPG wordt berekend volgens de bepalingsmethode Milieuprestatie en GWW-werken, een levenscyclusbenadering (LCA), waarbij alle milieubelasting vanaf de winning van grondstoffen tot aan de sloop en afvalverwerking wordt bepaald. (bron: gprsoftware.nl)

EPG: EnergiePrestatie

De EPG is een genormeerde methode om de energieprestatie van zowel woningbouw als utiliteitsbouw, te berekenen. (bron: www.ensie.nl)

 

Duurzaam Gebouwd #37 De CPG
Duurzaam Gebouwd #37 De CPG
Duurzaam-Gebouwd-37-De-CPG.pdf
744.9 KiB
216 Downloads
Details
Delen

Licentiehouders