Wat is circulair bouwen?

Circulair bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij de principes van circulariteit in de bouw worden toegepast. Een gebouw is circulair als bij de bouw en het beheer voorraden in een gesloten kringloop worden gehouden, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem.

Circulariteit

Circulariteit gaat ervan uit dat producten van nu de grondstoffen zijn voor later: na gebruik kunnen producten gedemonteerd worden en de materialen opnieuw worden gebruikt. Circulariteit gaat dus uit van een wereld zonder afval.

Het circulaire model is bezig aan een opmars. Steeds meer organisaties zijn met circulariteit bezig. Het staat tegenover de huidige benadering waarbij we steeds nieuwe producten aanschaffen, gebruiken en weggooien. Deze wegwerp- en vervangcultuur heeft een enorme impact op de aarde.

Een circulaire economie is een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. In een circulaire economie zorgen we dat grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde houden.

Circulariteit is geen doel op zich, maar een strategie voor het bereiken van 2 belangrijke internationale beleidsdoelen:

  1. het tegengaan van de uitputting van grondstoffen;
  2. het beperken van klimaatverandering.

Oorsprong circulariteit

Tot op de dag van vandaag is het Brundtland-rapport een van de belangrijkste stukken over duurzame ontwikkeling en circulariteit. Het Brundtland-rapport is de naam waaronder het rapport Our common future uit 1987 bekend is geworden. Het rapport is geschreven door de World Commission on Environment and Development (WCED). De populaire naam verwijst naar de voorzitster van de commissie, de toenmalige Noorse premier Gro Harlem Brundtland. Ze was de eerste vrouwelijke minister-president van Noorwegen.

  • Volgens Brundtland is een duurzame ontwikkeling het zorgdragen voor een leefbare aarde nu en later.
  • Een voorwaarde of subdoel is dat we uitputting van voorraden voorkomen: grondstoffen, fossiele brandstoffen, ‘schone’ lucht, water, bodem en biodiversiteit.
  • Dit bereiken we door circulair te ondernemen en te beheren: voorraden in een gesloten kringloop houden, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem.

Nederland Circulair in 2050

Circulair bouwen

Met het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 heeft het kabinet in september 2016 de inzet van de Rijksoverheid gepresenteerd: een volledig circulaire economie in 2050.

Deze ambitie is in januari 2017 breder onderschreven in het Grondstoffenakkoord door bedrijven, vakbonden, overheden, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstituten, financiële instellingen en vele andere maatschappelijke organisaties.

Doelstellingen circulair bouwen

In het programma Nederland Circulair in 2050 zijn voor de bouwsector de volgende set van strategische doelstellingen uitgewerkt:

  1. De woning- en utiliteitsbouw en de GWW gebruiken vooral hernieuwbare grondstoffen;
  2. Het materiaalgebruik is over de hele levensduur van het bouwwerk geoptimaliseerd (waardebehoud, minder kosten, meer hergebruik en minder milieu-impact);
  3. De bouw reduceert zoveel mogelijk CO2-emissies, zowel in de productie- en bouwfase als in de gebruiksfase;
  4. De bouw is een innovatieve sector die proactief inspeelt op veranderingen in de samenleving en de vraag van markt en consument

Naast circulair bouwen kennen we ook circulair slopen, circulair renoveren en circulair verbouwen.

Hoe wordt circulair bouwen meetbaar gemaakt?

De mate van circulariteit van een gebouw kan worden beoordeeld met de CirculariteitsPrestatie Gebouw’ (CPG). Dit is een eenvoudige beoordelingsmethodiek voor het meten van de circulariteit van een gebouw zonder veel extra moeite. Gewoon door gebruik te maken van resultaten van de bekende GPR Gebouwberekening. Met de CPG-methodiek kunnen gebouwen en plannen voor nieuwbouw of renovatie per direct op hun circulariteit worden gewaardeerd.

Meer over GPR Gebouw